Tôi cần hoàn thành các giấy tờ gì trước ngày thi đấu?

Tôi cần hoàn thành các giấy tờ gì trước ngày thi đấu?

Tất cả các VĐV cần phải xác nhận bản Miễn trừ trách nhiệm (lúc đăng ký) trước khi nhận Racekit. Những người ủy quyền cho người khác tới nhận Racekit cần ký thêm giấy ủy quyền