Tôi có cần xác nhận đồng ý tham gia của phụ huynh hoặc người giám hộ nếu chưa đủ 18 tuổi không?

Tôi có cần xác nhận đồng ý tham gia của phụ huynh hoặc người giám hộ nếu chưa đủ 18 tuổi không?

Có cần xác nhận tham gia theo mẫu đơn của Ban Tổ Chức cung cấp