Tôi có thể đeo BIB ở mọi vị trí tùy thích?

Tôi có thể đeo BIB ở mọi vị trí tùy thích?

Theo điều lệ của Ban Tổ Chức, vận động viên phải đeo BIB ở phía trước.